Părțile implicate în implementarea proiectului
“Demonstrarea şi promovarea valorilor naturale, pentru a sprijini procesul decizional în România (Nature4Decision-making – N4D)”

Agenţia Naţională Pentru Protecţia Mediului (promotor de proiect)

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instutuția specializată a administraţiei publice centrale, subordonată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu competenţe în implementarea politicilor şi a legislaţiei din domeniul protecției mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legislaţiei mediului la nivel European. ANPM este responsabilă cu asigurarea asistenţei tehnice pentru elaborarea strategiilor şi politicilor de mediu; coordonarea implementării strategiilor şi a politicilor de mediu la nivel atât naţional, cât şi local; implementarea legislaţiei cu privire la conservarea naturii şi biodiversităţii; monitorizarea administrării zonelor naturale protejate şi a monumentelor naturii, autorizarea activităţilor cu un potenţial impact asupra mediului şi asigurarea respectării prevederilor legale; administrarea laboratoarelor de referinţă la nivel naţional, pentru aer, deşeuri, zgomote şi vibraţii, radioactivitate; coordonarea proceselor de planificare de mediu la nivel naţional, regional şi local; elaborarea unor documente cuprinzătoare cu privire la starea mediului înconjurător. De asemenea ANPM asigură raportarea fluxurilor de date cu prioritate către Agenţia de Mediu la Nivel European, prin intermediul reţelei Eionet; comunicarea cu Agenţia de Mediu la Nivel European, precum şi cu alte agenţii federale şi de la nivel naţional asemănătoare, potrivit competenţelor stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul mediului înconjurător și de asemenea sprijină şi participă la iniţiativele societăţii civile în domeniul mediului înconjurător.

Contact:
Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, Bucureşti
Web site: http://www.anpm.ro/
E-mail: office@anpm.ro
Tel: 021/207.11.01; 021/207.11.02
Fax: 021/207.11.03

 

Agenţia Spaţială Română (partener)

Agenţia Spaţială Română (ROSA) este coordonatorul la nivel naţional şi internaţional al activităţilor României din domeniul spaţial. Agenţia Spaţială Română a fost înfiinţată în 1991 și reorganizată prin Hotărâre a Guvernului în 1995 ca instituţie publică finanţată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetării și Tehnologiei (în prezent Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice).

Misiunea Agenţiei Spaţiale Române cuprinde:

  1. coordonarea programelor naţionale de cercetare și aplicaţii spaţiale
  2. promovarea dezvoltării României în domeniul spaţial
  3. reprezentarea Guvernului României în programe de cooperare internaţională
  4. cercetarea orientată pe probleme spaţiale
În calitate de coordonator al programelor naţionale de cercetare și aplicații spaţiale, ROSA dezvoltă și coordonează implementarea Programului Spaţial Naţional. În funcţie de obiectivele acestuia, Agenţia este autorizată să înfiinţeze centre de cercetare și dezvoltare.
Ca reprezentant al Guvernului, Agenţia Spaţială Română stabileşte acorduri de cooperare cu organizaţiile internaţionale cum ar fi European Space Agency (ESA) şi Committee on Space Research (COSPAR), precum şi acorduri bilaterale de cooperare la nivelul Guvernului. Alături de Ministerul Afacerilor Externe, ROSA reprezintă România la sesiunile Comitetului Naţiunilor Unite pentru Utilizarea în scopuri paşnice a spaţiului extraatmosferic (United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space - COPUOS) și la subcomitetele acestuia.
ROSA este organizaţia conducătoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology andAdvanced Research) pentru perioada 2012-2019, aprobat prin Legea nr. 262/2011 — instrumentul prin care se asigură suportul la nivel naţional pentru implementarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia ESA.
Totodată, Agenția desfășoară propriile proiecte de cercetare științifică și dezvoltare prin ROSA Research Centre.

Contact:
Str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Bucureşti
e-mail: rosa-hq-@-rosa.ro
tel.+40-21-3168720/721/722/723
fax. .+40-21-3128804
web: http://www.rosa.ro/

 

WWF România (World Wide Fund for Nature) (partener)

WWF este o organizație non-guvernamentală pentru conservarea naturii șai restaurarea ecologică a mediului natural. Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului şi de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura, prin:

  • conservarea diversităţii biologice la nivel mondial;
  • utilizarea raţională a resurselor naturale regenerabile;
  • reducerea poluării şi a consumului iraţional.

Activitatea WWF se concetrează pe zone și specii considerate ca fiind de o importanță critică pentru conservarea habitatelor, dar și pentru bunăstarea oamenilor.
În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.
WWF acţionează, de multe ori, în parteneriat cu autorităţi locale şi naţionale, ONG-uri şi companii şi convinge factorii de decizie locali, naţionali şi internaţionali să creeze strategii şi legislaţii care să sprijine conservarea naturii şi dezvoltarea durabilă. WWF sprijină formarea de noi abilităţi şi furnizarea de noi cunoştinţe la nivelul guvernelor, ONG-urilor şi a altor factori de interes din întreaga regiune.
În Romania, activitatea WWF în domeniul SE, precum şi în ceea ce priveşte integrarea acestora în politici şi la nivel economic, a început încă din 2005, când s – a evaluat fezabilitatea Implementării Schemelor de Plată pentru Serviciile Ecosistemelor (PES) în cadrul a câtorva programe pilot din regiune. Activitatea WWF în zonă a continuat, concentrându – se pe utilizarea terenurilor şi a apelor şi, într – un sens mai larg, pe ecosisteme, serviciile acestora din urmă li capitalul natural. În perioada 2009 şi până în prezent, WWF-Romania implementează proiectul intitulat “Promovarea Plăţilor pentru Serviciile Ecosistemelor şi Schemele de Finanţare Sustenabilă Asociate în Bazinul Dunării” finanţat de UNEP GEF, prin care s – a dezvoltat o experienţă semnificativă cu privire la aspectele legate de identificarea, promovarea şi conservarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora din urmă.
Proiectul demonstrează felul în care instrumentele economice – plăţile pentru serviciile ecosistemelor – pot contribui la sprijinirea managerilor de terenuri şi ape din Dunărea Inferioară şi la susţinerea beneficiilor pe care le primesc societatea şi comunităţile din partea naturii existente în bazinul râului.

Contact:
Adresa: Strada Ioan Voda Caragea nr. 26, cod poştal 010535, Bucureşti, România
E-mail: office@wwfdcp.ro
Telefon: +40-21-3174996
Fax: +40-21-3174997


Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (Norwegian Institute for Nature Research (NINA)) (partener)

NINA este principala instituţie din Norvegia care se ocupă cu cercetarea ecologică aplicată.NINA este responsabilă cu cercetarea strategică pe termen lung şi cercetarea aplicată acreditată pentru a facilita implementarea convenţiilor la nivel internaţional, sistemele de luare a deciziilor şi a instrumentelor de management, precum şi pentru creşterea conştientizării publicului şi promovarea soluţionării conflictelor.
NINA se ocupă cu cartografierea şi cercetarea în domeniul biodiversităţii şi al serviciilor ecosistemelor şi monitorizează speciile şi ecosistemele şi elaborează indicatori de biodiversitate la nivel naţional pentru Agenţia de Mediu din Norvegia (NEA), Ministerul Mediului şi Ministerul de Finanţe.
Institutul a luat fiinţă în anul 1988, are un număr de aproximativ 240 angajaţi şi deţine laboratoare şi facilităţi bine dotate în cadrul a patru locaţii din Norvegia. NINA oferă expertiză ecologică extinsă ce acoperă nivelul genetic, al populaţiei, al speciilor, al ecosistemelor şi al peisajului, în mediu terestru şi de ape dulci. În ceea ce priveşte ecosistemele marine, NINA deţine o competenţă înaltă în special în ceea ce priveşte păsările marine. Marea majoritate a proiectelor instituţiei are legătură cu interfaţa ştiinţă – politică, incluzând atât ştiinţele naturale, cât şi economice şi sociale.

Contact:
Adresă: Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim
Adresă poştală: P.O. Box 5685 Sluppen, NO-7485 Trondheim, NORWAY
E-mail: firmapost@nina.no
Tel: +47 73 80 14 0
Fax: +47 73 80 14 01
Web: http://www.nina.no/ninaenglish/Start.aspx